Vaše dáta a osobné údaje sú u nás v maximálnom bezpečí!

Prečítajte si GDPR a ochrana súkromia

GDPR a Ochrana osobných údajov

Pri objednávaní/registrácii budete požiadaný o poskytnutie Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru a služby, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti). Tieto údaje sú potrebné pre dodanie Vami objednaného tovaru, alebo služby na Vami zadanú adresu. Spoločnosť Ing. Mária Zelenajová – NUTRI STUDIO., prevádzkovateľ internetovej stránky prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov. Chceme Vás ubezpečiť, že Vaše osobné údaje nepoužívame na marketingové účely.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám podľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, poskytujeme nasledujúce informácie. Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Ing. Mária Zelenajová – NUTRI STUDIO , so sídlom 941 04 Nitra, Ďumbierska 699/39, IČO:51019591.
Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti. Spracúvame tieto osobné údaje našich zákazníkov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru a služby, číslo bankového účtu, telefonický a mailový kontakt, druh a číslo dokladu totožnosti.
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod. Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, či vybavovania reklamácií. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov.
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu).

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

1. Kuriérske a prepravné spoločnosti
2.Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
3.Advokátske a právne kancelárie
4.Súdy a orgány činné v trestnom konaní
5.Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov v prípade plnenie zmluvy je po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva:

1. na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané,
kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
2. na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili,
3. na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
4. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek
svoj súhlas odvolať
5. na obmedzenie spracúvania,
6. na prenositeľnosť údajov k inému prevádzkovateľovi
7. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 944 562 774, písomne na adrese 949 01 Nitra, Ďumbierska 699/39 alebo  e-mailom : info@nutristudio.sk Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.
V prípade požiadavky na informácie sa môžete na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 944 562 774, písomne na adrese 949 01 Nitra, Ďumbierska 699/39 alebo  e-mailom na : info@nutristudio.sk.
Nutri Studio_horizontal logo_transparent